در مورد چادر :mrgreen:

چادر ها چند گروه هستند که خودتون بشمارید ببینید چند تاست :mrgreen: :

فنری : (یا دایره ای وقتی جمع میشه شکل یک دایرست)چادر فنری نسل اول چادر هایی بود که مورد استقبال عموم قرار گرفت .این چادر ها از پارچه ای ضد اب و سه فنر یک تکه تشکیل میشوند که باز و بسته کردن ان را براحتی میسر میسازد بطوریکه به راحتی باز و با یک حرکت فنی بسته میشود بسته شده چادر یک دایره را تشکیل میدهد بزرگترین مشکل این چادر ها حجم زیاد در هنگام بسته بودن سنگینی به خاطر فنر ها و اسیب پذیری و پاره شدن بخاطر تیزی لبه فنر ، انعطاف ناپذیری برای شرایط خاص نام برد البته مهمترین عامل زشت بودن ان است که باعث شده طبیعت گردان از این نوع چادر استفاده نکنندکردن